สื่อสังคมทางการตลาด

ขณะนี้ สื่อสังคมทางการตลาดเป็นที่นิยมและมีบทบาทในทุกๆกิจกรรม ซึ่งทำให้เราสามารถเพิ่มค่านิยมให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ และทำให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่รู้จักในสื่อสังคมต่างๆมากขึ้น

เว็บไซต์ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ และประชากรส่วนใหญ่ได้ใช้เว็บไซต์ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆหรือพบปะพูดคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้นเว็บไซต์ของคุณจึงมีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารหรือสามารถเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของคุณได้

คุณสามารถใช้สื่อสังคมเหล่านี้ เพิ่มมูลค่าของเนื้อหาหรือธุรกิจเพื่อทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงคนในชุมชน พบปะพูดคุยกับสมาชิกหรือกลุ่มเป้าหมาย ทำให้พื้นฐานทางการตลาดได้แพร่กระจายออกไปให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

บริษัท เซ็นทอร์ เมแนจเม้นท์ จำกัด สามารถช่วยเหลือโครงการ SMM/SMO ของคุณได้ โดย :

ระบุรายละเอียดในแต่ละเครือข่ายสื่อสังคมต่างๆ เช่น Facebook , Twitter , Linkedin อื่นๆ เปรียบเสมือนให้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับสินค้าของคุณ
สร้าง bespoke , plug-ins และ เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างคุณและสื่อสังคมต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น
การสร้างกลยุทธ์ชั้นเยี่ยมสำหรับการตลาด RSS/Blog
การมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องและการอภิปราย